Contact

Brazil:

Michael Touchton
Political Science Department, University of Miami
miketouchton@miami.edu

Mexico:

Héctor Arreola-Ornelas
University of Miami Institute for Advanced Study of the Americas
harreola@miami.edu

Media inquiries:

Megan Ondrizek
University Communications
305-284-3667
m.ondrizek@umiami.edu